• Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website chuyên việc làm cho Marketer - Marketingworks.vn (sau đây gọi là “Website Marketingworks”) của Công ty Cổ phần Kết Nối Số CD Group Việt Nam (sau đây gọi là “CD Group VN.,JSC”). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về văn bản này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].

 • 1. Điều khoản chung

  Khi truy cập hoặc sử dụng trên trang Website Marketingworks, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do CD Group.,JSC cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản dịch vụ"). Dịch vụ do CD Group VN.,JSC sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể không truy cập hay sử dụng Dịch vụ.

  Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định của Pháp luật hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng Website Marketingworks. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang Website Marketingworks. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website Marketingworks sau thông báo về mọi thay đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các thay đổi như vậy.

 • 2. Dịch vụ của Marketingworks

  Marketingworks.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. Website Marketingworks.vn do CD Group VN.,JSC sở hữu và điều hành. Marketingworks.vn chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website mà người sử dụng có thể thay đổi được,

  Bạn có thể đăng bài chia sẻ thông tin kiến thức và đồng thời được đọc những bài chia sẻ thông tin chuyên về Marketing từ những người dùng khác trong cộng đồng chuyên việc làm cho Marketer.

  Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Marketingworks, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website Marketingworks cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website Marketingworks bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website Marketingworks hoặc tại bên dưới của các thư điện tử. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của Website Marketingworks.

 • 3. Đăng ký và Bảo mật

  Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Marketingworks, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website Marketingworks cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website Marketingworks bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website Marketingworks hoặc tại bên dưới của các thư điện tử. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của Website Marketingworks.

  Khi bạn đăng ký sử dụng trang Website Marketingworks bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email [email protected].

  Nếu Website Marketingworks có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang Website Marketingworks, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

  Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích:
  - Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
  - Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho CD Group VN.,JSC trong trường hợp Website Marketingworks có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

 • 4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

  Bạn có toàn quyền sử dụng các Dịch vụ của Website Marketingworks theo từng phân vùng đã được quy định cho Ứng viên theo hướng dẫn trên web.

  Bạn có trách nhiệm tuân thủ theo các thỏa thuận của bản Điều khoản dịch vụ này khi sử dụng, hoạt động trên Website Marketingworks.

  Khi sử dụng các Dịch vụ và truy cập vào web Marketingworks.vn bạn nhận thức được các hành vi bị cấm sau đây:
  - Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công đồng trong trang web;
  - Đăng tải thông tin có nội dung làm nhục, vu khống người khác;
  - Đăng tải thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;
  - Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet,…
  - Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
  - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
  - Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
  - Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
  - Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
  - Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
  - Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
  - Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
  - Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
  - Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website;
  - Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
  - Sử dụng Website Marketingworks cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

 • 5. Quyền và trách nhiệm của Marketingworks

  Khi sử dụng Website Marketingworks, bạn mặc định thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn:
  - Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo hồ sơ như họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email;…
  - Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ năng lực; thu nhập mong muốn;…

  Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải lên Website Marketingworks, đồng thời đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.

  CD Group VN.,JSC được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.

  CD Group VN.,JSC được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.

  Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, thông tin hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố trên Website Marketingworks.

  CD Group VN.,JSC tôn trọng tuyệt đối và có trách nhiệm bảo mật thông tin của ứng viên. Nếu không muốn hồ sơ cá nhân của mình được công khai, bạn vui lòng tắt tính năng tìm việc & tính năng cho phép nhà tuyển dụng xem hồ sơ để tránh bị làm phiền.

  Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên trang Website Marketingworks hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang Website Marketingworks. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.

  CD Group VN.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên Website Marketingworks. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế, ngăn chặn tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng sự thật…để bảo vệ Người Dùng.

  CD Group VN.,JSC không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

  CD Group VN.,JSC có quyền xóa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.

 • 6. Các quyền về sở hữu trí tuệ

  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

  Dịch vụ chứa nội dung mà Website Marketingworks sở hữu hoặc cấp phép được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung Website Marketingworks.

  Logo và tên Website Marketingworks là các nhãn hiệu thương mại của CD Group VN.,JSC và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của CD Group VN.,JSC.

 • 7. Giới hạn trách nhiệm và pháp lý

  Trong mọi tình huống, CD Group VN.,JSC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: dịch vụ; nội dung người dùng; việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, CD Group VN.,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

 • 8. Giải quyết tranh chấp

  Bất kỳ tranh chấp phát sinh nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của Website Marketingworks sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  CD Group VN.,JSC sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp trước pháp luật.

  CD Group VN.,JSC chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

  Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể chúng tôi sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc CD Group VN.,JSC sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, CD Group VN.,JSC sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

  Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ CD Group VN.,JSC khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

  Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP. Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

  Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].

 • 9. Hiệu lực thỏa thuận

  Các điều khoản quy định tại Điều khoản dịch vụ này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. CD Group VN.,JSC sẽ công bố rõ trên Website Marketingworks về những thay đổi, bổ sung đó.

  Trong trường hợp một hoặc một số điều của Điều khoản dịch vụ này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

  Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách đăng ký tài khoản, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với CD Group VN.,JSC.

Gọi cho tôi 0246.328.9326